WYKRESY

 

Zebrane przez licznik dane przekształcone zostały w graficzną postać czyli profil hipsometryczny. Taki wykres odzwierciedla w sposób ciągły przebieg zmian wysokości na całej długości rozpatrywanego podjazdu. W celu ułatwienia porównywania różnych podjazdów starałem się aby nachylenie krzywej na wykresie było proporcjonalne do procentowego wzniosu - jednak dla bardzo krótkich lub bardzo długich podjazdów spełnienie tej reguły było niemożliwe. W związku z tym wprowadziłem oznaczenie za pomocą kolorów, odzwierciedlające także subiektywne odczucie stromizny:

Poszczególne profile tworzyłem w oparciu o ten sam schemat, aby uniknąć ewentualnych problemów z interpretacją. Starałem się zaznaczać ważne skrzyżowania, obiekty i miejscowości. Na wykresie, oprócz samej nazwy podjazdu i charakterystycznych punktów mijanych na szlaku znalazło się także miejsce na wartości średniego nachylenia podjazdu na poszczególnych kilometrowych odcinkach trasy oraz w przypadku dużych stromizn nachylenia cząstkowe na krótszych odcinkach. 

STATYSTYKA

Podjazdy posiadają punktację stopnia trudności, opartą wyłącznie na nachyleniu. Nie uwzględnia ona rodzaju nawierzchni, efektu spadku zawartości tlenu wraz ze zdobywaną wysokością czy kumulatywnego wpływu kolejnej porcji następujących po sobie stromych odcinków bez fragmentów "regeneracyjnych". Punktacja powstała w oparciu o najbardziej popularne wzory i jednocześnie stanowi duże uproszczenie. Liczba punktów danego podjazdu jest wyrażona poprzez sumę kwadratów średnich nachyleń procentowych poszczególnych kilometrów. W takim ujęciu wartość 100 pkt jest równoznaczna jednemu kilometrowi z nachyleniem 10%. Można przyjąć, że podjazdy powyżej 1000 pkt są bardzo trudne, powyżej 500 pkt trudne, zaś poniżej 100 śmiechu warte ;-) Oczywiście to sprawa względna, ten system faworyzuje bardziej strome drogi. 

Większość podjazdów umieszczonych w bazie posiada także dane odnośnie maksymalnego nachylenia mierzonego na odcinku 100 m. Dzięki temu można się zorientować czy droga chociaż przez chwilę będzie stroma, czy też cały podjazd jest łagodny.